Szybki Zysk – darmowe pożyczki i kredyty online

Aktualne rankingi pożyczek, kredytów i kont bankowych

Strona główna » Dla zadłużonych » Czy sąd może rozłożyć nakaz zapłaty na raty?

Czy sąd może rozłożyć nakaz zapłaty na raty?

Rozłożenie nakazu zapłaty na raty przez sąd jest możliwe pod określonymi warunkami

Jeśli osoba zadłużona nie spłaci wszystkich swoich należności, wówczas wierzyciel może wystąpić do sądu z wnioskiem o nakaz zapłaty. Jest to dokument, który nakazuje dłużnikowi zapłatę określonej kwoty we wskazanym terminie. W przypadku, gdy dłużnik nie jest w stanie uregulować całej należności od razu, może wystąpić do sądu z wnioskiem o rozłożenie nakazu zapłaty na raty. W niniejszym artykule przeanalizujemy przepisy prawa oraz orzecznictwo sądów w celu odpowiedzi na pytanie, czy sąd może rozłożyć nakaz zapłaty na raty i jakie warunki muszą zostać spełnione w takiej sytuacji.

Rozłożenie przez sąd nakazu zapłaty na raty – czy to możliwe?

Czy sąd może rozłożyć nakaz zapłaty na raty? Tak, jest to możliwe. Wynika to wprost z zapisów polskiego Kodeksu postępowania cywilnego, a dokładniej art. 320 tego dokumentu. Sąd może rozłożyć nakaz w sytuacji, gdy dłużnik nie jest w stanie uregulować swojego zadłużenia w jednej płatności. W przywołanym artykule czytamy, że „w szczególnie uzasadnionych okolicznościach sąd może podjąć w wyroku decyzję o rozłożeniu na raty zasądzonych świadczeń”.

Zobacz też: Pożyczki dla zadłużonych z komornikiem

Zobacz też: Chwilówki bez BIK

Aby uzyskać rozłożenie nakazu zapłaty na raty, dłużnik musi złożyć do sądu odpowiedni wniosek. Wniosek taki powinien zawierać prośbę o rozłożenie kwoty nakazu zapłaty na raty w określonej liczbie miesięcy oraz informację na temat sytuacji finansowej dłużnika, która utrudnia mu uregulowanie długu w jednorazowej płatności.

Decyzja o rozłożeniu nakazu zapłaty na raty należy do sądu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, sąd ustala wysokość poszczególnych rat oraz terminy ich płatności. Warto jednak pamiętać, że sąd może odmówić rozłożenia nakazu zapłaty na raty, jeśli uzna, że dłużnik nie jest w stanie spełnić warunków spłaty zadłużenia, lub gdy jest to sprzeczne z interesem wierzyciela.

Kto może złożyć wniosek do sądu o rozłożenie nakazu zapłaty na raty?

Zgodnie z zapisami art. 320 Kodeksu postępowania cywilnego, wniosek do sądu o rozłożenie nakazu zapłaty na raty mogą te osoby, które udowodnią, że pojawiły się okoliczności uzasadniające rozłożenie zapłaty należności na rzecz sądu w transzach. Szanse na akceptacje wniosku mają więc przede wszystkim ci dłużnicy, którzy nie dysponują majątkiem pozwalającym na przeprowadzenie egzekucji komorniczej.

Przeczytaj także: Dziedziczenie długów – do którego pokolenia obowiązuje?

Warto wskazać, że w wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 31 stycznia 2018 roku znalazła się informacja, iż przepis zwarty w art. 320 Kodeksu postępowania cywilnego ma wyjątkowy charakter i może być zastosowany tylko wtedy, gdy w związku z bardzo złą sytuacją materialną dłużnika wydanie wyroku mówiącego o natychmiastowej spłacie całej należności byłoby nieefektywne.

Jak napisać wniosek do sądu o rozłożenie na raty nakazu zapłaty?

Wniosek do sądu o rozłożenie na raty nakazu zapłaty powinien być złożony na piśmie i skierowany do właściwego wydziału sądu, który rozpatrywał naszą sprawę w przeszłości. Musimy w nim zawrzeć dane osobowe, takie jak imię i nazwisko dłużnika, adres zamieszkania oraz numer sprawy, do której odnosi się wniosek.

Zobacz również: Jak napisać pismo do komornika o zmniejszenie zajęcia pensji?

Do wniosku należy też dołączyć załączniki – dokumenty i oświadczenia świadków wskazujące, iż osoba zadłużona nie posiada wystarczających środków, które pozwoliłyby na jednorazową spłatę wszystkich świadczeń na rzecz sądu.

Największe szanse na akceptację wniosku o rozłożenie na raty nakazu zapłaty mają osoby bezrobotne oraz pobierające wynagrodzenie minimalne. Dodatkowym elementem wpływającym na zwiększenie prawdopodobieństwa zaakceptowania wniosku jest także posiadanie dzieci.

W niektórych przypadkach sądy z urzędu, czyli bez konieczności składania przez pozwanego wniosku, mogą podjąć decyzję o rozłożeniu spłaty długu na raty. Ma to miejsce wtedy, gdy sąd wcześniej wnikliwie przeanalizował sytuację materialną dłużnika oraz jego rodziny. Osoby zadłużone powinny też pamiętać o tym, iż lepszym rozwiązaniem jest składanie wniosku o rozłożenie długu na raty zanim zostanie wydany wyrok.

Przegrana sprawa w sądzie a rozłożenie długu na raty

Jeśli dłużnik przegra sprawę sądową i zostanie zobowiązany do zapłaty określonej kwoty na rzecz wierzyciela, a nie będzie w stanie uregulować tej kwoty w jednej płatności, może wystąpić do sądu o rozłożenie opłaty na raty.

W takim przypadku, dłużnik musi złożyć wniosek o rozłożenie opłaty na raty, w którym określi proponowany harmonogram płatności. Sąd może rozłożyć kwotę należności na raty, jeśli uzna, że dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i nie jest w stanie uregulować całości zadłużenia w jednym terminie. W przypadku rozpatrzenia pozytywnego wniosku, sąd ustala wysokość poszczególnych rat oraz terminy ich płatności.